Sprzedaż piwa bezalkoholowego nieletniemu

Wysłałem syna po piwo bezalkoholowe (0%) do pobliskiego sklepu. Wrócił on jednak z informacją, że nie zostanie mu ono sprzedane, ponieważ jest to alkohol. Bardzo mnie to zdziwiło i nie omieszkałem się tym tematem zainteresować.

Najpierw warto dowiedzieć się czym jest alkohol. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, cytuję: “Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu”.

Zezwolenie na sprzedaż piwa bezalkoholowego

Każda firma, która planuje sprzedawać alkohol musi posiadać zezwolenie na handel nim. Nasuwa się więc pytanie czy owe zezwolenie dotyczy również piwa bezalkoholowego?

Art. 18 ww. ustawy mówimy nam o posiadania odpowiedniego zezwolenia, aby móc prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych. Wydawałoby się, że art. 18 ust. 3, pkt 1 mówi nam o tym, że piwo jest tak jakby osobną pozycją i na niego też powinno być zezwolenia, ale czy na pewno? Nie. Osobną pozycją nie jest z uwagi na to, że w dalszym ciągu jest to piwo bezalkoholowe (<0,5%), a ono nie podlega ustawie.

Jednocześnie warto zauważyć, że wartości sprzedaży piw bezalkoholowych nie wlicza się także do ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych za którą należy dokonać opłaty.

Cytowana ustawa znajduje się tutaj: Akt prawny (sejm.gov.pl)

Stanowisko Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Stanowisko można również pobrać tutaj: piwo bezalkoholowe.docx (live.com)

Państwowa Agencja                                                                                    Warszawa, dn.16 sierpnia 2018 r.

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

STANOWISKO PARPA W SPRAWIE SPRZEDAŻY PIWA BEZALKOHOLOWEGO

W nawiązaniu do doniesień medialnych, wykorzystującymi stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie sprzedaży piwa bezalkoholowego, pragniemy zwrócić uwagę, że:

Przedmiotowe doniesienia medialne[1]powołują się na stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące sprzedaży napojów bezalkoholowych. Jak wynika z treści artykułu, sieć Lidl, wykorzystując przedmiotowe stanowisko uzasadniała, że sprzedaż piwa bezalkoholowego może odbywać się na takich samych – bądź podobnych – warunkach, na jakich odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych w kontekście zakazu sprzedaży osobom do lat 18.

Co prawda fragment opinii, na którą powołuje się sieć sklepów, następnie cytowany w doniesieniach,stanowi wyciąg z oficjalnego stanowiska PARPA, został jednak użyty na poparcie tezy, która z tego stanowiska nie wynika.

Poniżej przekazujemy pełną treść stanowiska.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.) „napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.” Z uwagi na powyższe, piwo bezalkoholowe (o zawartości nieprzekraczającej 0,5% alkoholu) nie jest napojem alkoholowym w rozumieniu ww. ustawy, zatem nie jest wymagane stosowne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, aby móc prowadzić sprzedaż piwa bezalkoholowego. Przedsiębiorca, który sprzedaje tego rodzaju napoje nie uwzględnia ich w oświadczeniu o wartości sprzedaży, a zatem nie zwiększają wymiaru opłaty, do uiszczenia której zobowiązany jest przedsiębiorca.

Informujemy jednak przy tym, iż sprzedaż osobom nieletnim tzw. piwa bezalkoholowego (o zawartości alkoholu w stężeniu nieprzekraczającym 0,5%), będzie budzić wątpliwości wychowawcze oraz może naruszać cele cytowanej ustawy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży, gdyż spożywanie przez dzieci oraz młodzież piwa bezalkoholowego wyrabia nawyki konsumpcji piwa w życiu dorosłym.

Jednakże należy wskazać, że produkt, który nie stanowi napoju alkoholowego
w rozumieniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie podlega regulacji art. 15 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, zakaz sprzedaży osobom do lat 18. Sprzedawca nie posiada również uprawnienia do weryfikacji wieku nabywcy za pomocą jego dowodu osobistego”.

Odnosząc się zaś do samej sytuacji, do której odnoszą się doniesienia, warto zauważyć, że jeśli nabywcą jest dziecko(np. 13-letnie), odmowa sprzedaży piwa bezalkoholowego może być uzasadniona interesem społecznym w kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci. W tym kontekście warto zwrócić na art. 135 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, że „Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny”. Stosując rozumowanie a contrario, należy uznać, że zakresem tego wykroczenia nie została objęta uzasadniona odmowa sprzedaży. O ile zatem wiekiem nabywcy można byłoby uzasadnić odmowę sprzedaży w przypadku dziecka, o tyle odmowa ta będzie mniej uzasadniona w przypadku osoby znajdującej się w granicznym wieku pełnoletności. W treści artykułu nie wskazano jednak, czy osoba, która chciała kupić przedmiotowy napój bezalkoholowy miała mniej niż 18 lat, czy jedynie odmówiła okazania dowodu osobistego, który żądany był – jak wynika z powyższego stanowiska – niesłusznie. Tylko pewność, że nabywca jest dzieckiem, mogłaby stanowić próbę uzasadnienia odmowy sprzedaży w przedmiotowej sytuacji.

Na koniec należy podkreślić, że do sprzedaży piwa bezalkoholowego nie stosują się przepisy dotyczące napojów alkoholowych, w tym zakaz sprzedaży takiego napoju osobom do lat 18.


Warto pamiętać, że to tylko stanowisko, a nie prawo. Każda instytucja może mieć swoje stanowisko i nie musi ono być zbieżne z obowiązującym prawem.

Idąc tokiem myślenia, że piwo 0% jest alkoholem to powinniśmy zakazać również cukierków, w których również znajduje się alkohol. Dlaczego dzieciom nie zabronimy ich zakupu?

A co na to sieci handlowe?

Postanowiłem wystąpić do kilku znanych sieci handlowych z pytaniem jak oni podchodzą do tego tematu. Poniżej przestawiamy stanowiska, które otrzymałem e-mailem.

Żabka.pl

Odpowiedź od żabka.pl

Stokrotka.pl


Odpowiedź od stokrotka.pl

Urząd Miasta Lublin Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

Jak widać stanowiska sklepów są ogólnie mówiąc podobne natomiast zakup fizyczny przez osobę poniżej 18 roku życia piwa bezalkoholowego często spotyka się z niewiedzą sprzedającego, który usilnie próbuje wmówić, że woda zwana piwem to alkohol, choć nie zawiera w sobie żadnego %’ta.

A może warto zakazać nazwy “Piwo bezalkoholowe”, skoro tak bardzo niektórzy martwią się o osoby niepełnoletnie?

Jak u Was to wygląda? Napiszcie w komentarzach!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.