Uwagi do projektu zagospodarowania Bronowic

Wnioskujemy o:

1) Wyeliminowanie z projektu budowy drogi gminnej przy ul. Firlejowskiej oraz ulicach sąsiednich (bez ulicy Firlejowskiej 8-12 o numerze VIA 14 KDD-G). W to miejsce prosimy o zaplanowanie deptaka z dojazdem do posesji lub ciągu jezdno-pieszego. Pozwoli to na podziwianie widoku starego miasta oraz zamku, wyeliminuje zabranie działek pod drogę gminną (a zarazem ich zmniejszaniem), zmniejszy narażenie na substancje ropo-pochodne, wyeliminuje pękanie domów pod naciskiem ruchu samochodowego oraz utrzyma ekologiczny charakter terenu nadrzecznego i widokowego (Mapa nr 1 – teren zaznaczony czerwonym kolorem). Proszę zauważyć, że według koncepcji przedstawionej przez urząd wiele osób będzie w tym rejonie wychodzić bezpośrednio na ulicę zamiast dojść do furtki. Trzeba zaznaczyć, że jest to niebezpieczne dla małych dzieci, których na naszej dzielnicy jest dosyć sporo. Nie wspomnę również o oknach przy samej ulicy, gdzie przechodnie będą mogli zaglądać przez szybę co się dzieje u kogoś w domu. Idealnym rozwiązaniem jest zrobienie zajazdów na obecnych ulicach, w których będzie mógł schować się samochód. Inną koncepcją jest droga jednokierunkowa na każdej z ulic.

2) Wyeliminowanie od mieszkańców ewentualnych opłat (m.in. opłata adiacencka).

3) Zmniejszenie renty planistycznej

4) Oprotestowujemy zmianę użytku działki nr 25-2 przy ul. Bronowickiej 18 z powodu zbyt daleko idącej ingerencji w majątek współwłaścicieli. Pozbawiają w przyszłości współwłaścicieli około 3000 metrów kwadratowych gruntu. Na zmianę przeznaczenia gruntu nie wyrażamy zgody. Działka ta powinna być udostępniona poszczególnym mieszkańcom ulicy Parkowej sąsiadujących z nią w celu powiększenia nieruchomości na której będą uprawiać grządki, kwiaty i wykorzystywać ją w rodzinnych celach rekreacyjnych.

5) Wykreślenie zapisu §8, pkt 3. Zasady ochrony środowiska i przyrody, podpunkt 4, który brzmi: “ustala się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów”, który z góry nakazuje mieszkańcom selekcje odpadów.

6) W związku z małymi działkami w tym obszarze prosimy o zmianę zapisu w  §8, pkt 6. , podpunkt 6 “wielkość zabudowy w stosunku do działki budowlanej: nie więcej niż 40%” na  “wielkość zabudowy w stosunku do działki budowlanej: nie więcej niż 60%”

7) Wykreślenie zapisu §8, punkt 6, podpunkt 15 “pokrycie dachu: “nawiązujących kolorem do dachówek ceramicznych”.

8 ) Zmiana zapisu w  §8, punkt 8, podpunkt 1 “powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: nie mniej niż 400 m2” na “powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: nie mniej niż 300 m2”

9) wyeliminowanie połączenia drogi na działce 2.2-93 i zrobienia jej ślepą z wjazdem i wyjazdem w stronę Bystrzycy. Dwie sąsiednie działki (2.2-94 i 2.2-92) są tego samego właściciela. Ten przejazd przez działkę 2.2-93 niczemu sensownemu nie służy poza podzieleniem posesji na 2 części. Droga ta może dochodzić do działki 2.2-73 i się na niej zakończyć. Dojazd od strony Bystrzycy jest wystarczający.

10) Kolejnym problemem na ul. Firlejowskiej (teren VIA 1 MN) w planie zagospodarowania jest granica zabudowy. Na ulicy o numerach 28-30 od strony eternitu zaznaczona jest granica zabudowy w sposób krzywdzący mieszkańców. Należy ją przesunąć w stronę eternitu, żeby można było bardziej zagospodarować działki w tym miejscu. Warto zauważyć, że działki po stronie eternitu mają mniejsza linię zabudowy od granicy niż działki mieszkańców Firlejowska 28-30.

11) Plan zagospodarowania przestrzennego nie powinien zostać wykładany do publicznego obejrzenia podczas wakacji, tylko w okresie, gdy większość mieszkańców jest dostępnych na miejscu

12) Przed kolejnymi zmianami w planie zapraszamy do debaty publicznej na Starych Bronowicach, w której bedą uczestniczyć mieszkańcy i delegacja z miasta.

13) Wydzielenie na ulicy VIA 14 KDDG ścieżki rowerowej i połączenie jej z tą obecny przy Bystrzycy

14) nie doprowadzanie do wyburzeń obecnych budynków mieszkalnych

1) Wyeliminowanie z projektu budowy drogi gminnej przy ul. Firlejowskiej oraz ulicach sąsiednich. Podstawowym zagrożeniem powstania takiej drogi jest odciążenie z ruchu ul. Łęczyńskiej. Możliwość skrętu w nią będzie powodowała skracanie drogi do skrzyżowania przy ul. Fabrycznej. Konsekwencjami tego stanu rzeczy będzie duży hałas, natężenie ruchu, spaliny, zagrożenie bezpieczeństwa dzieci (w tym osób niepełnosprawnych, które uczęszczają do szkoły przy ul. Bronowickiej 21) i dorosłych. W to miejsce prosimy o zaplanowanie deptaka z dojazdem do posesji lub ciągu jezdno-pieszegoi. Pozwoli to na podziwianie widoku starego miasta oraz zamku, wyeliminuje zabranie działek pod drogę gminną (a zarazem ich zmniejszaniem), zmniejszy narażenie na substancje ropo-pochodne, wyeliminuje pękanie kamienic pod naciskiem ruchu samochodowego oraz utrzyma ekologiczny charakter terenu nadrzecznego i widokowego (Mapa nr 1 – teren zaznaczony niebieskim kolorem). Proszę zauważyć, że według koncepcji przedstawionej przez urząd wiele osób będzie w tym rejonie wychodzić bezpośrednio na ulicę zamiast dojść do furtki. Trzeba zaznaczyć, że jest to niebezpieczne dla małych dzieci, których na naszej dzielnicy jest dosyć sporo. Nie wspomnę również o oknach przy samej ulicy, gdzie przechodnie będą mogli zaglądać przez szybę co się dzieje u kogoś w domu. Idealnym rozwiązaniem jest zrobienie zajazdów na obecnych ulicach, w których będzie mógł schować się samochód.
2) Wyeliminowanie od mieszkańców ewentualnych opłat (m.in. opłata adiacencka).
3) Zmniejszenie renty planistycznej
4) Oprotestowujemy zmianę użytku działki nr 25-2 przy ul. Bronowickiej 18 z powodu zbyt daleko idącej ingerencji w majątek współwłaścicieli. Pozbawiają w przyszłości współwłaścicieli około 3000 metrów kwadratowych gruntu. Na zmianę przeznaczenia gruntu nie wyrażamy zgody. Działka ta powinna być udostępniona poszczególnym mieszkańcom ulicy Parkowej sąsiadujących z nią w celu powiększenia nieruchomości na której będą uprawiać grządki, kwiaty i wykorzystywać ją w rodzinnych celach rekreacyjnych.
5) plan zagospodarowania przestrzennego uzupełnić o zaplanowanie drogi dojazdowej od mostku na rzece łączącej Bronowicką z Kąpielową do miejsca, gdzie wpada rzeka Czerniejówka do rzeki Bystrzycy, ponieważ wszelkie inwestycje wykonywane w tamtym terenie wymagają dojazdu w zakresie przewożenia materiałów i sprzętu i obecnie nielegalnie przejeżdżają przez ul. Parkową, co powoduje ruch i pękanie budynków.
6) Wykreślenie zapisu §8, pkt 3. Zasady ochrony środowiska i przyrody, podpunkt 4, który brzmi: “ustala się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów”, który z góry nakazuje mieszkańcom selekcje odpadów.
6) W związku z małymi działkami w tym obszarze prosimy o zmianę zapisu w  §8, pkt 6. , podpunkt 6 “wielkość zabudowy w stosunku do działki budowlanej: nie więcej niż 40%” na  “wielkość zabudowy w stosunku do działki budowlanej: nie więcej niż 60%”
7) Wykreślenie zapisu §8, punkt 6, podpunkt 15 “pokrycie dachu: “nawiązujących kolorem do dachówek ceramicznych”.
8) Zmiana zapisu w  §8, punkt 8, podpunkt 1 “powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: nie mniej niż 400 m2” na “powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: nie mniej niż 300 m2”
9) wyeliminowanie połączenia drogi na działce 2.2-93 i zrobienia jej ślepą z wjazdem i wyjazdem w stronę Bystrzycy. Dwie sąsiednie działki (2.2-94 i 2.2-92) są tego samego właściciela. Ten przejazd przez działkę 2.2-93 niczemu sensownemu nie służy poza podzieleniem posesji na 2 części. Droga ta może dochodzić do działki 2.2-73 i się na niej zakończyć. Dojazd od strony Bystrzycy jest wystarczający.
10) Kolejnym problemem na ul. Firlejowskiej (teren VIA 1 MN) w planie zagospodarowania jest granica zabudowy. Na ulicy o numerach 28-30 od strony eternitu zaznaczona jest granica zabudowy w sposób krzywdzący mieszkańców. Należy ją przesunąć w stronę eternitu, żeby można było bardziej zagospodarować działki w tym miejscu. Warto zauważyć, że działki po stronie eternitu mają mniejsza linię zabudowy od granicy niż działki mieszkańców Firlejowska 28-30.
11) Plan zagospodarowania przestrzennego nie powinien zostać wykładany do publicznego podczas wakacji, tylko w okresie, gdy większość mieszkańców jest dostępnych na miejscu
12) Przed kolejnymi zmianami w planie zapraszamy do debaty publicznej na Starych Bronowicach, w której bedą uczestniczyć mieszkańcy i delegacja z miasta.
13) Wydzielenie na ulicy VIA 14 KDDG ścieżki rowerowej i połączenie jej z tą obecny przy Bystrzycy
14) nie doprowadzanie do wyburzeń obecnych budynków mieszkalnych

Warto przeczytać:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Renta_planistyczna – “W przypadku, gdy wskutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego wartość nieruchomości ulega obniżeniu, właściciel, który ją sprzedaje, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości działki. Takie roszczenia można zgłaszać do gminy również w terminie 5 lat od daty wejścia w życie planu miejscowego.”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82ata_adiacencka“opłata dotycząca właścicieli lub użytkowników wieczystych [1] nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek następujących zdarzeń: podział nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej [2] z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.