Co sprawdza PIP (Państwo Inspekcja Pracy) podczas kontroli (aktualne do końca 2016)?

Na kontrolę z PIP warto być wcześniej przygotowanym, ponieważ może ona odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia. Poniżej napiszę listę rzeczy, które może sprawdzić inspektor podczas takiej kontroli. Warto na to zwrócić uwagę.

 • Czy w miejscu pracy znajduje się apteczka?
 • Czy przy apteczce jest instrukcja udzielania pierwszej pomocy?
 • Czy w pobliżu apteczki, w widocznym miejscu są wywieszone informacje o osobie przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy?[Not a valid template]
 • Czy osoby pracujące są zatrudnione? Jeżeli tak to na jakie umowy?
 • Czy akta osobowe pracowników są podzielone na części A (np. CV, poprzednie świadectwo pracy), B (listy płac, listy obecności, wnioski urlopowe, umowa o pracę itp.), C (np. świadectwo pracy)
 • Czy są wypisane w częściach A, B, C akt osobowych dokumenty się w nich znajdujące?
 • Czy pracownik został przeszkolono z zakresu BHP (wstępne i okresowe)?
 • Czy pracownik ma aktualne badania lekarskie?[Not a valid template]
 • Czy pracownik podpisał informację dotyczącą równego traktowania?
 • Czy na apteczce jest napisane kto udziela pierwszej pomocy?, np. “Pierwszej pomocy udziela Jan Kowalski”
 • Jaki jest okres rozliczeniowy pracownika (miesięczny, kwartalny, roczny lub inny)
 • Czy są sporządzane listy płac?
 • Czy są dokumenty potwierdzające przyjęcie wynagrodzenia od pracownika (podpisana lista płac lub przelewy na konto bankowe pracownika)? Bardzo ważne, aby wynagrodzenie było przelewane w terminie, ponieważ z automatu grozi za to mandat.
 • Czy są sporządzane deklaracje DRA i RCA za pracownika?
 • Czy są wysyłane w terminie przelewy do ZUS (w szczególności na Fundusz Pracy)?
 • Czy w regulaminie pracy lub umowie jest opisany sposób usprawiedliwiania nieobecności przez pracownika?
 • Czy pracownik został poinformowany w formie obwieszczenia o obowiązującym rozkładzie czasu pracy i okresie rozliczeniowym?
 • W przypadku temperatury >28 stopni C w pomieszczeniach zamkniętych należy pracownikowi zapewnić napoje chłodzące. Warto, żebyśmy mieli potwierdzenie na piśmie, że pracownik ową wodę otrzymuje. Gdy wydajemy dać do podpisu.[Not a valid template]
 • Czy pracownik został poinformowany o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy?
 • Czy pracownik został poinformowany o częstotliwości i terminie wypłat wynagrodzeń za pracę?[Not a valid template]
 • Czy pracownik został poinformowany o wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego?
 • Czy pracownik został poinformowany o obowiązującym go okresie wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Urzędnik może również skontrolować czy czas pracy (czas otwarcia sklepu lub firmy) zgadza się z czasem pracy pracownika. Jeżeli sklep jest otwarty 10 godzin dziennie to może zapytać go pracuje dodatkowe 2 godziny dziennie skoro pracownik pracuje tylko 8.
 • Sprawdzane jest również czy w dni wolne od pracy (np. 6 stycznia, 1 maja, 3 maja) pracownik nie świadczył pracy.
 • Sprawdzane jest również czy wypłacane wynagrodzenie nie jest niższe niż najniższa krajowa.
 • Od strony przepisów BHP może nastąpić kontrola dotycząca wymagań pod względem wysokości, powierzchni i kubatury w zależności od liczby pracowników i ich przebywania.
 • Ważna jest również karta oceny ryzyka zawodowego, która powinna zostać sporządzona przez pracodawcę. Pracownik powinien zostać poinformowany o poziomie ryzyka na stanowisku pracy na którym będzie pracować. Karta ta powinna zostać przekazana pracownikowi do podpisu i zachowana w aktach osobowych. [Not a valid template]
 • PIP może również sprawdzać czy pracownikowi zostało zapewnione pomieszczenie sanitarno-higieniczne.
 • Może również pojawić się pytanie – kto w zakładzie pracy pełni zadania służby BHP?
 • Pracodawca na stanowisku pracy powinien zapewnić odpowiednie oświetlenie oraz wykonać pomiary oświetlenia, aby były zgodne z obowiązującym przepisami.
 • Czy pracodawca prowadzi rejestr wypadów przy pracy?
 • Czy pracodawca prowadzi rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby?
 • Czy pracodawca prowadzi wykaz prac wzbronionych kobietom? (załącznik do regulaminu pracy)
 • Czy pracodawca prowadzi wykaz prac wzbronionych młodocianym? (załącznik do regulaminu pracy)
 • Czy pracodawca prowadzi wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy?
 • Czy pracodawca prowadzi wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników?
 • Czy pracodawca prowadzi wykaz prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby? (Art. 225 § 1 Ustawa z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy. (Dz.U 1998 Nr 21.poz. 94).)
 • Czy pracodawca ma wyniki pomiarowe instalacji elektrycznej? (minimum 1 raz na 5 lat)
 • Czy pracodawca ma wyniki przeglądu instalacji odgromowej? (minimum 1 raz na 5 lat)
 • Opracowane programy szkoleń w dziedziny BHP.
 • Przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
 • Czy pracodawca posiada regulamin pracy?
 • Ocena warunków pracy przy monitorach ekranowych (Dz. U. z 1998 nr 148 poz. 973)
 • Czy jest Instrukcje BHP przy maszynach?
 • Czy jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
 • Czy pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia do obsługi maszyn (uprawnienia elektryczne, gazowe i cieplne)?
 • Czy pracodawca posiada dokumentacje oceny zgodności maszyn?
 • Czy pracodawca posiada DTR (Dokumentacja Techniczno Ruchowa) do maszyn?
 • Warto również zaopatrzyć się w książkę kontroli, do której urzędnik wpisuje się. Pozwoli to na zablokowanie kontroli z innych urzędów w tym samym czasie. Warto jednak pamiętać, że PIP może w każdej chwili wejść do firmy, nawet gdy kontroluje nas jednocześnie Urząd Skarbowy czy ZUS.

 

Jak sami widzicie skontrolować pracodawcę można bardzo “dogłębnie”. Chciałem zauważyć, że to nie są wszystkie możliwe zakresy kontroli jakie może zrobić PIP. Są to jedne z najważniejszych, które mogą dotyczyć większości przedsiębiorców. Warto zabezpieczyć się i uzupełnić dokumentację, aby później nie dostawać mandatów. Najmniejszy możliwy mandat z PIP to 1000 zł w górę… Istnieje możliwość złożenia wniosku o ukaranie do sądu, co pozwoli teoretycznie zmniejszyć tę kwotę, ale wszystko zależy od poziomu naruszeń lub braków.

Po kontroli dostajemy PROTOKÓŁ KONTROLI do podpisania i ewentualnie naniesienia swoich uwag. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dostajemy NAKAZ na naprawienie nieprawidłowości z datą wykonania. Musimy w tym czasie się zmieścić i powiadomić o tym PIP pisemnie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.