Dokumentacja projektowa na budowę i przebudowę ulicy Firlejowskiej w Lublinie od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Numer ogłoszenia: 501014 – 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229335 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 466 5700, faks 81 466 5701.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna jednostka budżetowa..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ulicy Firlejowskiej w Lublinie od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych ul. Firlejowskiej (KDD-G) na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu zawierającej materiał opisowy oraz graficzny: profile podłużne charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania technicznego, a także wyniki monitoringu wraz z oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji – 4 egz. Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji – rozwiązań geometrycznych przedmiotowej ulicy, z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi o wydanie warunków branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulic – do poszczególnych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres przebudowy/budowy)- 4 egz.
2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz.
b) w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza istniejącymi pasami drogowymi ulic – należy wykonać dokumentacje opisowo-graficzne podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmujące: mapę sytuacyjną, linie rozgraniczające, współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości- 5 egz.
3) Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia i projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm. ) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia – 5 egz.
4) Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz.
5) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż: drogowa, sanitarna (kanalizacja deszczowa), elektryczna (oświetlenie uliczne – budowa nowego oświetlenia i przebudowa istniejącego) zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji)- po 8 egz.
6) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194 z póżn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem- 5 egz.
7) Wykonanie projektu branży zieleń zawierający m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń – 8 egz.
8) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż: drogowa, sanitarna (kanalizacja deszczowa), elektryczna (oświetlenie uliczne – budowa nowego oświetlenia i przebudowa istniejącego), zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji), planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń – 8 egz.
9) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż – po 8 egz.
10) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 8 egz.
11) Wykonanie projektów rozbiórek ogrodzeń i budynków – 8 egz.
12) Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 8 egz.
13) Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
a) W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie podstawa wyceny koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
b) Przedmiary robót powinny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót.
c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej.
14) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją.
15) Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
16) W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej (tj. w programie AUTO CAD, część rysunkową w formacie pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w programie NORMA PRO). – 2 egz
17) Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt
a) i
b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
b) Czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem.
c) Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych. Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym związanymi w toku realizacji inwestycji.
d) Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
e) Dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).
f) Bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
g) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i) Przyjmuje się 20 pobytów w ramach nadzorów autorskich..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DrogMost Lubelski Sp. z o. o., ul. Zaciszna 16, 20-415 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77986,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 80073,00
 • Oferta z najniższą ceną: 45325,50 / Oferta z najwyższą ceną: 149445,00
 • Waluta: PLN.

Źródło: http://informa24.pl/przetargi/856060/Opracowanie-kompletnej-dokumentacji-projektowej-na-budowe-i-przebudowe-ulicy-Firlejowskiej-w-Lublinie-od-ul-Leczynskiej-do-rzeki-Bystrzycy-wraz-z-odwodnieniem-i-o

2 Comments

 1. Czytelnik

  Witaj ! Czy wiesz może na jakim etapie są przygotowania do inwestycji objętej tą zamówioną dokumentacją ? Czy coś się dzieje w temacie ? Jak się ma ta inwestycja do proponowanego przez Ciebie a w ostateczności nie uwzględnionego projektu do budżetu obywatelskiego ws. wyłożenia kostką ul. Firlejowskiej ? Pozdrawiam ! Czytelnik 😛

 2. Ireneusz Połeć (Post author)

  Na tę chwilę z tego co mi wiadomo brakuje funduszu na budowę tej ulicy. Kasa praktycznie poszła na Łęczyńską. Jeżeli chodzi o Firlejowską to miasto wykluczyło budowę z kostki brukowej wszystkich ulic poza tą przy szkole (ona ma ostatecznie nazywać się jako ul. Firlejowska) i też co warto zaznaczyć dokumentacja projektowa została przygotowana tylko na tę ulicę (reszta okazała się za wąską, dlatego próbowałem walczyć o przynajmniej kostkę brukową, ale wniosek został odrzucony). Dlatego podkreślam jeszcze raz – dokumentacja projektowa na ulicę Firlejowską dotyczy tylko i wyłącznie ulicy przy szkole, natomiast reszta ulic nie jest jeszcze na to gotowa, nad czym tez ubolewam. Trzeba by wywłaszczać ten teren, ale miasto nie ma w tym interesu, więc tego nie robi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.