Operatory logiczne w PHP

Operator Nazwa Działanie
! NOT Zwraca true, jeżeli $b w !$b wynosi false
&& AND Zwraca true jeżeli $a i $b są true w $a && $b
|| OR Zwraca true jeżeli przynajmniej jedna zmienna jest true w $a || $b
and AND Zwraca true, gdy $a i $b są true w $a and $b (mniejsze pierszeństwo od &&)
or OR Zwraca true jeżeli przynajmniej jedna zmienna jest true w $a or $b (mniejsze pierszeństwo od ||)
xor XOR True jeżeli $a albo $b jest true (nie jednocześnie)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.