Operatory w C++

Lista operatorów w C++:

Operator Zastosowanie Przykład
+ Dodawanie a = b + c
Odejmowanie a = b – c
* Mnożenie a = b * c
/ Dzielenie a = b / c, gdzie c różne od 0
% Dzielenie modulo a = b % c, 1 = 10 % 3
i++; Inkrementacja – zwiększenie o jeden (Równoważny zapis: i=i+1;) i++, gdy i=1, to i++ będzie równe 2
i–; Dekrementacja – zmniejszenie o jeden (Równoważny zapis: i=i-1;) i–, gdy i=1, to i– będzie równe 0
= Operator przypisania a = b, np. a = 2, b = 3, a = b, a = 3, b = 3
< Mniejszy niż a < b
> Większy niż a > b
<= Mniejszy lub równy a <= b
>= Większy lub równy a >= b
== jest równy a == b
!= Jest różny a != b, fałsz gdy a=b
|| Suma logiczna (a>b) || (b
&& Iloczyn logiczny (a>b) && (b
! Negacja !a
Operatory bitowe
<< przesunięcie w lewo
>> Przesunięcie w prawo
& koniunkcja bitowa
^ bitowa różnica symetryczna
~ negacja
| suma logiczna
Inne operatory
+= a += 5; a = a + 5
-= a -= 5; a = a – 5;

2 Comments

  1. Tomasz

    Przy dekrementacji jest błąd, powinno być “i–” zamiast “i-“.

  2. Tomasz

    Dopiero gdy zobaczyłem swój komentarz, zauważyłem że tu dwa myślniki się zlewają w jeden, jednak jest poprawnie 🙂 Ale coś z tą czcionką bym zrobił bo wprowadza w błąd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.