Operatory w PHP

W PHP jest troszkę operatorów, bez których nie ma mowy o pisaniu skryptów.

Operatory arytmetyczne

+ , suma, np. $a+$b

– , różnica, np. $a-$b

/ , iloraz, np. $a/$b (gdzie $b?0)

* , iloczyn, np. $a*$b

% , reszta z dzielenia, np. $a/$b

Jeżeli chodzi o dzielenie (/) warto pamiętać, że nie można dzielić przez 0. Jeżeli użyjemy takiego wyrażenia arytmetycznego to na pewno ujrzymy poniższy błąd:

Warning: Division by zero in

Operatory porównań

Operator Nazwa operatora Użycie
== Równość $a==$b
=== Identyczność $a === $b
< mniejszość $a < $b
> większość $a > $b
<= mniejszy lub równy $a <= $b
>= większy lub równy $a >= $b
<> nierówny (porównanie) $a <> $b
!= nierówność $a != $b
!== nieidentyczność $a !== $b


Operatory referencji

Rozważmy poniższy kod:

$a = 10;

$b = $a;

Zmienna $b przyjmuje wartość zmiennej $a. A co jeżeli w późniejszym czasie nastąpi modyfikacja zmiennej $a?

$a = 10;

$b = $a;

$a = 12; //$b = 10, $a = 12

W tej sytuacji $b = $a nie będzie później aktualizowane. Chodzi o to, że przypisanie w 2 linii $b=$a daje nam $b=10, a nie 12. Żeby zmienić to można użyć tzw. operatora referencji (&). W praktyce wygląda to następująco:

$a= 10;

$b = &$a;

$a = 12; // Zmienna $b = 12 i $a = 12.


Operatory przypisania

Bardzo ważny, a jednocześnie podstawowy operator przypisania:

$a = 1;

Powyższy przykład jest bardzo prosty. Poza nim istnieją bardziej skrócone operatory przypisania:

Operator Przykład użycia Opis
+= $a += $b Sumę $a+$b przypisuje do $a: $a = $a+$b
-= $a -= $b Różnicę $a-$b przypisuje do $a: $a = $a-$b
*= $a *= $b Iloczyn $a*$b przypisuje do $a: $a = $a*$b
/= $a /= $b Iloraz $a/$b przypisuje do $a: $a = $a/$b ($b?0)
%= $a %= $b Reszta z dzielenia $a %= $b przypisuje do $a: $a = $a % $b ($b?0)
.= $a .= $b Do $a dopisuje $b: $a = $a.$b

INKREMENTACJA

Według głównego źródła (Wikipedii 😉 ) – Inkrementacja to operacja matematyczna powodująca zwiększenie wartości zmiennej o jeden. (Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inkrementacja)

Preinkrementacja – użycie “++” przed zmienną.

$wartosc = 10;

echo ++$wartosc; //zwaraca wartość 11 dla zmiennej $wartosc oraz wyświetla ją.

Postinkrementacja – użycie “++” po zmiennej.

$wartosc = 10;

echo $wartosc++; //wyświetlona zostanie liczba 10 i następnie zwiększenie zmiennej $wartosc o 1 ($wartosc=11).

DEKREMENTACJA

Instrukcja zmniejszająca o jeden wartość zmiennej podanej jako argument, jest działaniem odwrotnym do inkrementacji. Dekrementacja zwraca w miejsce swojego wywołania nową wartość argumentu (Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekrementacja).

Predekrementacja – użycie “–” przed zmienną.

$wartosc = 10;

echo –$wartosc; //zwaraca wartość 9 dla zmiennej $wartosc oraz wyświetla ją.

Postdekrementacja użycie “–” po zmiennej.

$wartosc = 10;

echo $wartosc–; //wyświetlona zostanie liczba 10 i następnie zmniejsza zmienną $wartosc o 1 ($wartosc=9).

Operatory ciągów

W wielu sytuacjach przydaje się wyświetlenie kilku stringów przy użycia jednego echa lub dopisanie do zmiennej kilku innych:

$a = “Operatory ciągów”;

$b = “w PHP”;

$string = $a.$b;

echo $string;


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.