Rewitalizacja rzeki Bystrzycy by Krzysztof Żuk

Plany prezydenta miasta dotyczące rewitalizacji rzeki Bystrzycy

 • Rewitalizacja rzeki Bystrzycy
 • Rzeka Bystrzyca jest główną rzeką przepływającą przez Lublin. Dopływami Bystrzycy na terenie miasta są rzeki Czerniejówka i Czechówka. Długość rzeki Bystrzycy od jej źródła w rejonie wsi Sulów koło Zakrzówka do ujścia do rzeki Wieprz w miejscowości Spiczyn wynosi 70,3 km. Długość rzeki na terenie miasta Lublin wynosi 22 km. Rzeka Bystrzyca Rzeka Czerniejówka Rzeka Czechówka Zalew Zemborzycki
 • Doliny rzeki Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki na wielu odcinkach mają ciekawy charakter krajobrazowy i przestrzenny. Otwarcie tych obszarów na przestrzeń miejską bardzo uatrakcyjni te tereny. Na terenie miasta wytypowano i zlokalizowano 84 wąwozy. Chociaż nie są one objęte prawną ochroną środowiskową, to dla lokalnych uwarunkowań są bardzo cenne. Mając na względzie zapewnienie miastu prawidłowego funkcjonowania poprzez drożne korytarze ekologiczne. Ważnym zagadnieniem jest poszukanie innych form ochronnych dla tych terenów.
 • Tereny zalewowe zaznaczone w oparciu o najnowsze zdjęcia i materiały Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pokazują na trasie biegu rzek tzw. „czułe punkty”. Zwraca się uwagę na potrzebę jak najlepszego zagospodarowania tych obszarów, aby je zabezpieczyć przed powodzią.
 • Analiza obszarów problemowych jest bardzo istotnym elementem określenia kształtu i funkcji doliny rzeki Bystrzycy i jej dopływów. Wytypowane przypadki zlokalizowane w 15 miejscach, są wyzwaniem do poszukiwania skutecznych rozwiązań dla tych obszarów.
 • Kanalizacja deszczowa zbierająca wody opadowe ze zlewni m. Lublin ma swoje upusty do wód powierzchniowych w ponad 100 punktach. Należy zwrócić uwagę na estetykę wylotów, jak również wkomponowywać w teren podczyszczalnie dla tych wód. W trosce o jakość wód w zbiorniku Zalew Zemborzycki niezbędnym będzie zadbać o dalszą poprawę stanu czystości rzeki Bystrzycy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Strzeszkowice i w m. Zemborzyce, a także w celu redukcji biogenów (związku fosforu i azotu) zaproponować i wybudować zbiornik wstępny przed zalewem.
 • Zaplanowano pełne odtworzenie parków: Ludowy, Bronowice, Rusałka i Zawilcowa. Mamy jeszcze plany utworzenia parków w innych lokalizacjach, m.in. teren błoni wokół Zamku Lubelskiego.
 • W celu ochrony wąwozów i dolin podjęto działania planistyczne w roku 2013 dla ośmiu obszarów. Działania te pozwolą na racjonalne i prawidłowe zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo. Można stwierdzić, że praktycznie cały obszar doliny i tereny przyległe będą przedmiotem szczegółowego opracowania. Ważnym aktem prawa miejscowego związanym z projektem zagospodarowania dolin jest uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina. Uchwała ta daje upoważnienie dla Prezydenta Miasta do podejmowania stosownych działań rewitalizacyjnych w stosunku do dolin rzecznych Miasta Lublin.
 • Planowane działania: Ścieżki rowerowe Parki miejskie Kładki rowerowe Polder Zbiornik wstępny Kanalizacja sanitarna Przystanie kajakowe Plaże
 • Rzeka Bystrzyca i jej dolina od wielu lat wymaga odpowiedniego zagospodarowania, co pozwoliłoby przywrócić rzece dawne znaczenie i należne miejsce w strukturze miasta. Problemy Bystrzycy: • degradacja doliny rzecznej • brak miejsc do aktywnej rekreacji • niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów spacerujących wzdłuż rzeki • zanieczyszczenie rzeki
 • Najważniejsze planowane prace w zakresie gospodarki wodno- ściekowej: • Wykonanie kanalizacji sanitarnej powyżej Zalewu Zemborzyckiego w m. Zemborzyce • Wybudowanie zbiornika wstępnego powyżej Zalewu Zemborzyckiego składającego się z dwóch części: • komory pełniącej rolę biofiltra • komory głównej • Przystosowanie terenów położonych powyżej Zalewu Zemborzyckiego po prawej stronie brzegu Bystrzycy do pełnienia funkcji polderu • Modernizacja hydrotechniczna zbiornika- Zalew Zemborzycki
 • Najważniejsze planowane prace w zakresie gospodarki wodno- ściekowej: Uporządkowanie gospodarki ścieków sanitarnych poprzez: • uszczelnienie istniejących kolektorów • częściową przebudowę kolektorów aktualnie eksploatowanych • skanalizowanie gospodarstw i likwidacja przydomowych zbiorników na ścieki Realizacja systemu odprowadzania wód opadowych poprzez: • przebudowę kanalizacji deszczowej • budowę podczyszczalni ścieków deszczowych • modernizację wylotów do rzeki
 • Najważniejsze planowane prace w zakresie gospodarki wodno- ściekowej: Nagromadzone od lat namuły i brak konserwacji nakazują: • dokonanie oceny ich składu • ewentualnego ich usunięcia Ponadto renaturyzacji wymagają wybrane odcinki rzeki.
 • Zbiornik wstępny
 • Polder z biofiltrem
 • Dostępność komunikacyjno-rekreacyjna W celu zapewnienia dostępności do doliny rzeki Bystrzycy zostanie zrealizowana określona infrastruktura drogowa: • bulwary wzdłuż rzeki • ciągi ścieżek pieszo-rowerowych • parkingi • nawierzchnie asfaltowe dróg
 • Oświetlenie i monitoring Dla zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie rzeki planuje się wykonanie: • oświetlenia w formie tradycyjnej i ekologicznej • urządzeń do prowadzenia ciągłego monitorowania
 • Kładki rowerowe W celu umożliwienia przemieszczania się na obie strony rzeki przewiduje się rozbudowę systemu kładek poprzez: • modernizację istniejących • budowę nowych
 • Ścieżki rowerowe
 • Mała architektura Dla całego ciągu bulwaru i ścieżek niezbędna jest mała architektura m.in.: • ławki • kosze uliczne • stojaki na rowery
 • Zieleń oraz plaże w dolinie Bystrzycy Dla urozmaicenia estetyki całego ciągu bulwarowego planuje się zrealizować nasadzenia w formie: • trawników • krzewów • drzew
 • Park Ludowy Park Bronowice Autor: alladyn Zagospodarowanie parków miejskich w dolinie rzeki Bystrzycy: Autor: Nutaj
 • Zagospodarowanie parków miejskich w dolinie rzeki Bystrzycy: Park Rusałka Park Zawilcowa Wizualizacja I etapu rewitalizacji parku Zawilcowa
 • Spływy kajakowe Zgodnie z wieloletnią tradycją sięgającą czasów międzywojennych charakterystycznym elementem rzeki Bystrzycy były kajaki. Chcemy przywrócić tę tradycję poprzez wybudowanie kilku przystanków wodnych dla kajaków wraz z niezbędną infrastrukturą. Widzimy też potrzebę zlokalizowania kilku plaż dla chętnych do opalania i kąpieli.
 • Przystanie kajakowe
 • Dziękuję za uwagę

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.